Stadgar

För Enångers bygdegårdsförening

 

1. Namn

Föreningens namn är Enångers bygdegårdsförening

 

2. Ändamål

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas riksförbund.

 

3. Hemvist ”och föreningsform”

Föreningen är en ideell förening med hemvist i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

 

4. Inträde

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

 

5. Avgifter och medlemskap 

Medlem är den som betalar avgift enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

 

6. Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.

Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

 

7. Organ

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer
 4. Valberedning
8. Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 28 februari.

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning.

Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Val av två rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om:

a) mandatperiodens längd

b) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare

c) ev. ersättning till styrelsen

12. Val av ordförande i föreningen

13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare

14. Val av revisorer och ersättare

15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

16. Val av ombud till övriga föreningar

17. Beslut om ev. regler och belopp för nästkommande års medlemsavgifter

18. Framställningar och förslag från styrelsen

19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före

20. Val av valberedning

21. Vid årsmötet väckta frågor

 

Årsmötet bör också behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riksförbundet och bygdegårdsdistriktet.

 

10.Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 

11. Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske genom personlig kallelse eller genom att annonsera publikt på bygden senast 14 dagar före mötet.

 

12. Styrelse 

 Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande, sekreterare och kassör förutsatt att inte årsmötet redan gjort det. En kontaktperson för uthyrning ska också utses. En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses. För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

 

13. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

14. ”Styrelsens beslutsförhet”

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagröst utom vid personval då lotten avgör.

 

15. ”Styrelsens uppgifter”

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter Riksförbundet efterfrågar i årsrapporteringen.

Styrelsen skall föra en kontinuerligt uppdaterad  medlemsförteckning.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 

16. Teckningsrätt

Styrelsen, eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

 

17. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från 1 januari till 31 december.

Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

18. Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

 

19. Ändring av föreningens stadgar samt likvidation

För ändring av dessa stadgar krävs ¾ majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie.

 

20. Upplösning ”samt likvidation”

Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut, för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 17 februari 2020.