Bakgrundsbild

Årsmöte 2021

Här finner du det handlingar som är aktuella på Bygdegårdsföreningens årsmöte den 15 februari kl. 18:00.

P g a rådande pandemi kommer detta Årsmöte att ske digitalt – se mer information nedan.

Förslag på dagordning vid förenings årsmöte

den 15 februari kl. 18:00

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Val av två rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om:

a) mandatperiodens längd

b) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare

c) ev. ersättning till styrelsen

12. Val av ordförande i föreningen

13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare

14. Val av revisorer och ersättare

15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

16. Val av ombud till övriga föreningar

17. Beslut om ev. regler och belopp för nästkommande års medlemsavgifter

18. Framställningar och förslag från styrelsen

19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före

20. Val av valberedning

21. Vid årsmötet väckta frågor

Anmälan sker genom att ett mail skickas till marie.sandehult@gmail.com senast den 14 februari 2021.

Mötet kommer att, p g a rådande pandemi, att genomföras vi det digitala verktyget Zoom.

För dig som deltagare är detta väldigt enkelt . Du behöver en dator, (gärna med kamera och mikrofon), en smartphone eller en vanlig telefon. Inför mötet får du ett mail med en länk som du klistrar in i din webbläsares adressfält. Genom denna får du kontakt med mötet.

Alternativt ringer du med telefonen till ett angivet telefonnummer och så är du med i mötet.

Det finns alltid någon som kan hjälpa till. För frågor – ring Ingemar 070-772 00 33.

Kallelse till mötet har skett via Enångers Bygdeblad som har delats ut till samtliga hushåll med postnummer 825 95 och 825 96 under sista helgen i december 2020. Annonsering har även skett i tidigare nummer samt på Facebook.

Observera att föreningen gärna tar emot motioner / förslag på verksamhet – och att ev motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari för att kunna behandlas på Årsmötet. Skicka din motion till ingemar@sfmab.se eller lämna den i brevlådan på Enångersvägen 21.

Välkomna!

 

Handlingar:

Välkomna!

Föreningen saknar i dagsläget valberedning, och har därför efter bästa förmåga förberett förslag på de val som ska ske på Årsmötet.